K2_THE_LATEST

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани членови на ИСОС, во продолжение известување за моменталната состојба со барања:

757 - Барања за сметководител/овластен сметководител

45 - Барања за упис во регистар за сметководител/овластен сметководител

94 - Барања за лиценца за вршење сметководствени работи

 

Истите ќе се обработат во најбрз можен рок, за што ќе имаме дополнителна објава.

 

- Известување

 

Линкови од УФР

Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2016 година
https://www.ufr.gov.mk/?p=2181

Извештај за спроведената проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2020 година
https://www.ufr.gov.mk/?p=2187

Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021 – 2024)
https://www.ufr.gov.mk/?p=2959

Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (кое има за цел да им помогне на субјектите во процесот во изготвување на интерната проценка на ризикот од ПП/ФТ, односно соодветно да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ во работењето со своите клиенти)
https://www.ufr.gov.mk/?p=1849

Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик (со цел да им помогне на субјектите да го разберат концептот на вистински сопственик и со тоа да ги почитуваат обврските кои произлегуваат од Законот)
https://www.ufr.gov.mk/?p=1852

Упатство за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функции
https://www.ufr.gov.mk/?p=1850

Упатство за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација
https://www.ufr.gov.mk/?p=1854

Соопштение за рестриктивната веб платформа, обврската за регистрирање на сите обврзани субјекти од член 5 од ЗСППФТ како и инструкции и упатсво за процесот на регистрација
https://www.ufr.gov.mk/?p=3126

Нов Предлог-закон за сметководствени работи со којшто се унапредува сметководствената професија е предложен од страна на Министерството за финансии и истиот вчера е усвоен на владина седница. Законот е изготвен низ инклузивен процес на консултации со сите засегнати страни, при што се прават клучни промени во насока на подигање на капацитетите и стручната подготвеност на сметководителите, со задолжително полагање испит за влегување во професијата, како и со зголемување на бројот на часовите за континуирано професионално усовршување (КПУ). Дополнително, Предлог-законот е во насока на либерализација на пазарот на организирање обуки за вршење сметководствени услуги, при што се овозможува влез на нови правни субјекти врз основа на претходно исполнети критериуми.

The Institute of Accountants and Authorized Accountants informs that the Registry of Chartered Accountants and the Register of Accountants are supplemented with certificate holders for which the enrollment procedure has been completed in accordance with the Law on Accounting Performance.

The Institute of Accountants and Authorized Accountants informs that the Registry of Chartered Accountants and the Register of Accountants are supplemented with certificate holders for which the enrollment procedure has been completed in accordance with the Law on Accounting Performance.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Ве известуваме дека на ЕНЕР е објавен Предлог законот за вршење сметководствени работи.
Во продолжение следи линкот до Предлог законот.


Предлог закон за вршење на сметководствени работи

The Institute of Accountants and Chartered Accountants of the Republic of Macedonia informs that the Registry of Accounting Services and the Register of sole proprietor - certified accountants are updated with the legal entities that have acquired the right to obtain a license for work in accordance with the Law on Accounting Services recorded in the respective registers

The Institute of Accountants and Authorized Accountants informs that the Registry of Chartered Accountants and the Register of Accountants are supplemented with certificate holders for which the enrollment procedure has been completed in accordance with the Law on Accounting Performance.

Page 1 of 14

About Us

The Institute of Accountants and Chartered Accountants of the Republic of Macedonia is a professional association of accountants and authorized accountants, established in accordance with the Law on Performing an Accounting Activity. The institute is founded in order to improve the accounting profession.

CONTACT INFO

Djuro Strugar No.5
(Tehnometal Vardar Building)
floor 1, loop 132/133
1000 Skopje Republic of Macedonia

389 (0)2 3200030

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69