Најнови информации

Во интерес на деблокирање на процесите во надлежност на Институтот на сметководители и овластени сметководители, Министерството за финансии презеде иницијативи и одржа неколку работни состаноци со претставници на ИСОС, Комората на сметководители на Македонија при Сојузот на стопански комори, Сојузот на сметководители на РМ, Стопанската комора на Македонија, како и кабинетот на Претседателот на Владата на РСМ.

Од одржаните три состаноци (13 декември 2019 година, 24 јануари 2020 година и 31 јануари 2020 година), работната група ги дефинираше следните активности што престојат:

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,
Ве известуваме дека заради проблемите кои ги има нашиот закуподавач Технометал Вардар Скопје во стечај со неизмирените обврски на комунални услуги, каде досега бевме под закуп, бевме приморани најитно да ги промениме деловните канцаларии на определено време,
кои од утре Вторник 24 Декември 2019 година ќе се наоѓаат на ул. Црвена скопска општина бр. 10 Скопје (во деловните простории на Сојузот на сметководители на Република Македонија)

Со почит,

ИСОС

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.18/2020, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност.

Со измените се врши усогласување со Законот за инспекциски надзор во делот на институтот опомена, како инспекциска мерка која ја заменува досегашната мерка на едукација. Имено, надлежниот инспектор при вршењето на инспекцискиот надзор, доколку утврди повреди на одредбите од Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност, со решение на субјектот на инспекциски надзор ќе му изрече опомена како инспекциска мерка и ќе му определи рок во кој е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците.

Согласно член 47 од Законот за данокот на добивка, Министерот за финансии донесе Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување. Со измените се врши усогласување на одредбите на правилникот во делот на даночно непризнаени расходи со новите одредби на Законот за данокот на добивка.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во декември 2019 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки за 0.1 % на месечно ниво и за 1.1 % на годишно ниво. Во декември 2019, во споредба со ноември 2019 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки во групите Трајни производи за широка потрошувачка за 0.2 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка 0.6 %. Во декември 2019, во споредба со декември 2018 година, продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар се повисоки во групите Енергија и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 2.0 % и Капитални производи за 0.5 %.

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со четири специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи.

 

* Возен ред на мобилни даночни шалтери

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на бројот на работниците во индустријата во декември 2019 година, во однос на декември 2018 година, изнесува 97.6. Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во декември 2019 година, во однос на декември 2018 година, бележи пад од 1.5 %, во секторот Преработувачка индустрија пад од 2.6 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пoраст од 0.4 %.

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во декември 2019 година, во споредба со декември 2018 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 10.4 %, а реално за 9.1 %), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 23.3 %, а реално за 24.1 %) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 17.0 %, а реално за 16.7 %).

Намалување на прометот е забележано во групата Трговија на мало, со автомобилски горива (номинално за 6.4 %, а реално за 11.6 %).

Страница 9 од 99

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69