Најнови информации

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредба состојба донесена од Владата на Република Македонија, објавена во ,,Службен весник на РСМ бр.89’’, висината на стапката на казнената камата за време на траење на вонредната состојба се определува на месечно ниво и тоа во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Северна Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од претходниот месец, зголемена за пет процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право, односно зголемена за четири процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец (законска казнена камата).

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи донесена од Владата на Република Северна Македонија, објавена со ,,Службен весник на РСМ бр.90/2020’’, се определува дека роковите во кои согласно Законот за работните односи, во случај на мирување на правата и обврските од договорот за вработување и мирување на работен однос на работник упатен на работа во странство и на брачниот другар, работникот има право да се врати на работа, престануваат да течат за време на траење на вонредната состојба и се продолжуваат за 15 дена од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), ) во периодот од 1 април до 30 јуни 2020 година физичките лица кои се корисници на финансиски лизинг по договорите за финансиски лизинг кои се склучени заклучно со 31 март 2020 година ги плаќаат обврските на месечен ануитет намален за најмалку 70% од редовниот месечен ануитет, а давателите на финансиски лизинг не смеат да пресметуваат и наплатуваат надоместоци, трошоци провизии и/или казнени камати.

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), се уредуваат условите, начинот и постапката за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за месеците април и мај 2020 година.

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), се уредува финансиска поддршка за месеците април и мај 2020 година во месечен износ од 14.500,00 денари.

На самостојните уметници кои согласно член 16 став (3) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), се стекнале со право на доделување на месечни надоместоци од Буџетот на Министерството за култура за 2020 година во висина на средствата за придонеси за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за персонален данок на доход, им се доделува финансиска поддршка во износ од 14.500,00 денари за месеците април и мај 2020 година.

Управата за јавни приходи на својот веб портал објави известување за ослободувањето од плаќање на МДБ за месеците март, април и мај 2020 година за обврзниците кои поради мерките за COVID-19 имаат претрпено штета во своето работење согласно Уредбата со законска сила за примена на законот за данок на добивка во време на вонредна состојба, на Владата на Република Северна Македонија објавена во Службен весник на РСМ, бр.79 од 26.03.2020 година.
Даночните обврзници кои вршат дејност наведена согласно со Националната класификација на дејности - НКД Рев. 2:

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за запирање со примена на Законот за извршување еза време на вонредната состојба.

Со Уредбата се утврдува дека во периодот до 30 јуни 2020, извршителите се должни да запрат со преземање на било какви извршни дејствија, освен:

                                                                                                                         Член 1

(1) Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/02, 49/03, 13/06, 88/08, 35/11, 51/11, 148/13, 145/15, 23/16 и 37/16) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.      

(2) На договорите и на промените на договорните услови за финансиски лизинг спрема физичките и правните лица, како и спрема солидарните должници и заложните должници врз основа на финансиски лизинг ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Страница 2 од 99

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69