Lajmet e fundit

Të nderuar,

Me kërkesë të NJIF-së në pajtim me nenin 115 paragrafi 1 dhe 2 për parandilim te larjes së parave dhe financim të terroriymit (Gayeta zyratre 120/18) për krijimin e një regjistri të pronarëve të ligjshem nga QKZH jeni të detyruar të paraqisni të dhënat për të gjithë klientët tuaj (persona juridik) për të cilët ju jeni përgjegjës dhe kontabilist i autorizuar. Ne vazhdim  Tabela nr.26 e cila duhet të plotësohet me të dhëna për klientët (persona juridik) dhe të dorëzohet në institutin e kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar te RM-së më së voni deri të Premten 12.04.2019. Mbushja e të gjitha kolonave në tabelën nr.26 është e domosdoshme.

Tabelën dergojeni ne emailin si vijon: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Me respekt,
ISOS

Raport nga Bordi Drejtues

Të nderuar anëtarë të ISOS.
Më datë 21.03.2019 këshilli drejtues mbajti mbledhje ne hapësirat e institutit. Në vazhdim link nga rendi i ditës

Rendi i dites 21.03.2019

Vendim

Me respekt
ISOS

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar të Maqedonisë njofton se regjistrat e shoqatave që kryejnë shërbime kontabiliste dhe regjistrat e TP – Kontabilist te autorizuar janë permbushur nga personat juridikë që kanë fituar të drejtën për licencë në pajtueshmeri me Ligjin për shërbime kontabël dhe janë të regjistruara në regjistrat përkatës.

Njoftim

Të nderuar anëtarë të ISOS.
Më datë 13.03.2019 në hapësirat e ISOS u mbajt mbledhja e këshillit drejtues të ISOS. Në vayhdim link nga procesverbali i seancës.

* Procesverbal nga seanca e këshillit drejtues të ISOS

Me respekt
ISOS

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar njofton se regjistri i kontabilistëve të autorizuar dhe regjistri i kontabilistëve përmbushen me antarë te certifikuar,për të cilët ka përfunduar proceduara e regjistrimit në përputhshmëri me Ligjin mbi kryerjen e shërbimeve kontabël.

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar njofton se regjistri i kontabilistëve të autorizuar dhe regjistri i kontabilistëve përmbushen me antarë te certifikuar,për të cilët ka përfunduar proceduara e regjistrimit në përputhshmëri me Ligjin mbi kryerjen e shërbimeve kontabël.

Почитувани членови на ИСОС,

Во продолжение барањето кое УО на ИСОС го испрати до Централен Регистар на РМ

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar të Maqedonisë njofton se regjistrat e shoqatave që kryejnë shërbime kontabiliste dhe regjistrat e TP – Kontabilist te autorizuar janë permbushur nga personat juridikë që kanë fituar të drejtën për licencë në pajtueshmeri me Ligjin për shërbime kontabël dhe janë të regjistruara në regjistrat përkatës.

Faqja 5 di 9

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69