Për Institutin

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizust të Republikës së Maqedonisë (ISOS)

Kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë janë të organizuar në Institutin e Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë (ISOS).

Instituti është një shoqatë profesionale e kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar e themeluar në përputhshmëri me Ligjin mbi sherbimet Kontabiliste dhe është themeluar për të promovuar profesionin e kontabilitetit dhe punën e organizuar të kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Instituti është një organizatë e pavarur, jo-politike dhe jo-fitimprurëse, në të cilën kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar janë anëtarë, pavarësisht nga përkatësia e tyre kombëtare, fetare, racore etj.

 

Instituti në përputhshmëri me Ligjin mbi sherbimet kontabiliste:

1) Mban regjistër të kontabilistëve, regjistr të  kontabilistëve të autorizuar, regjistër të tregtarëve fizik -kontabilistë, regjistri të  tregtarëve fizik - kontabilistë të autorizuar dhe regjistër te shoqatave për kryerjen e veprimeve kontabël

2) Kryen kontroll mbi performancën e kontabilistëve, tregtarëve fizik - kontabilistëve dhe tregtarëve fizik - kontabilistëve të autorizuar dhe shoqatave për kryerjen e veprimtarive kontabël,

3) Organizon provim për kontabilist të autorizuar,

4) Jep vërtetim për  kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar

lëshon dhe heq licencat për punën e tregtarëve fizik - kontabilistëve,  tregtarëve  fizik - kontabilistë të autorizuar dhe shoqatave  për kryerjen e shërbimeve kontabël

6) Vendos  për aprovimin e kualifikimit për kontabilist dhe  kontabilist të autorizuar të fituar jashtë vendit,

7) Organizon dhe zhvillon trajnime për zhvillim profesional,

9) Ndjek zbatimin e Kodit të Etikës për Kontabilistët Profesionistë të IFAC,

10) Përkthen IFRS dhe SNRF për IAS,

11) Bashkëpunon  me organe  profesionale në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë saj;

12) Kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj.

Organet e Institutit

Organet e Institutit janë Kuvendi, Bordi Mbikëqyrës, Bordi i Drejtorëve dhe Presidenti.

Kuvendi i Institutit përbëhet nga të gjithë kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar. Në Kuvend, kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar përfaqësojnë përfaqësuesit e zgjedhur të filialeve të Institutit.

 

Kuvendi i Institutit:

1) Miraton statutin e Institutit,

2) Përcakton tarifat për  anëtarësim,

3) Përcakton tarifat për lëshimin e licencave të punës,

4) Miraton programin për dhënien e provimit ,për të kontrolluar njohuritë e një kontabilisti të autorizuar,

5) Sjell programin për kualifikim të kontabilistëve dhe   kontabilistëve të autorizuar të fituar jashtë vendit,

6) Përcakton shumën e tarifës për provim për kontrollimin e njohurive të një kontabilisti ose një kontabilisti të autorizuar,

7) Të përcaktojë shumën e taksës për lëshimin e licences për kontabilistë  të autorizuar pa iu nënshtruar provimit.

8) Përcakton shumën e tarifës për dhënien e provimit dhe njohjen e një kualifikimi profesional të fituar jashtë vendit,

9) Miraton programin vjetor për zhvillim të vazhdueshëm profesional

10) Përcakton tarifën për zhvillim të vazhdueshëm profesional

11) Miraton programin vjetor për kontrollin e punës së tregtarëve  fizik - kontabilistë,  tregtarëve fizik - kontabilistë të autorizuar dhe shoqatave  për kryerjen e shërbimeve kontabiliste. 

Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga një kryetar dhe katër anëtarë me mandat trevjeçar.

Instituti menaxhohet nga Bordi Drejtues. Bordi i Drejtorëve përbëhet nga një kryetar dhe katër anëtarë me mandat pesëvjeçar.

Presidenti i Institutit është gjithashtu Kryetar i Bordit Drejtues.

Për të mundësuar pozicionin aktiv dhe rolin e të gjithë anëtarëve të territorit të Republikës së Maqedonisë në përmbushjen e detyrave të Institutit, Instituti themelon filialet në parim territorial për një ose më shumë njësi të vetëqeverisjes lokale.

 

Filialet nuk kanë statusin e një subjekti juridik, Instituti ka tetë filiale,si vijon:

1) Për territorin e qytetit të Shkupit, komunat në përbërjen e tij dhe zonat e populluara rreth tyre, me seli në Shkup,

2) Për zonën: Manastir, Ohër, Resnjë, Strugë dhe komunat dhe vendbanimet tjera rreth tyre, me seli në Manastir,

3) Për zonën: Kumanovë, Kriva Pallankë, Kratovë, Probishtip, Zletovo dhe zona të tjera të banuara rreth tyre, me seli në Kumanovë,

4) Për territorin e Prilepit, Krushevës, Demir Hisarit, Makedonski Brodit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Prilep,

5) Për territorin e Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Dibrës ,komunave dhe vendbanimeve tjera rreth tyre, me seli në Tetovë,

6) Për territorin e: Velesit, Kavadarit, Negotinës, Valandovës, Gjevgjelisë, Bogdancit, Dojranit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Veles;

7) Për zonën: Shtip, Koçan, Sveti Nikole, Vinicë, Dellçevë dhe vendbanime të tjera rreth tyre, me seli në Shtip

8) Për zonën e: Strumicës, Berovës, Pehçevës, Radovishit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Strumicë.

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.