Për Institutin

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizust të Republikës së Maqedonisë (ISOS)

Kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë janë të organizuar në Institutin e Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar të Republikës së Maqedonisë (ISOS).

Instituti është një shoqatë profesionale e kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar e themeluar në përputhshmëri me Ligjin mbi sherbimet Kontabiliste dhe është themeluar për të promovuar profesionin e kontabilitetit dhe punën e organizuar të kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Instituti është një organizatë e pavarur, jo-politike dhe jo-fitimprurëse, në të cilën kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar janë anëtarë, pavarësisht nga përkatësia e tyre kombëtare, fetare, racore etj.

 

Instituti në përputhshmëri me Ligjin mbi sherbimet kontabiliste:

1) Mban regjistër të kontabilistëve, regjistr të  kontabilistëve të autorizuar, regjistër të tregtarëve fizik -kontabilistë, regjistri të  tregtarëve fizik - kontabilistë të autorizuar dhe regjistër te shoqatave për kryerjen e veprimeve kontabël

2) Kryen kontroll mbi performancën e kontabilistëve, tregtarëve fizik - kontabilistëve dhe tregtarëve fizik - kontabilistëve të autorizuar dhe shoqatave për kryerjen e veprimtarive kontabël,

3) Organizon provim për kontabilist të autorizuar,

4) Jep vërtetim për  kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar

lëshon dhe heq licencat për punën e tregtarëve fizik - kontabilistëve,  tregtarëve  fizik - kontabilistë të autorizuar dhe shoqatave  për kryerjen e shërbimeve kontabël

6) Vendos  për aprovimin e kualifikimit për kontabilist dhe  kontabilist të autorizuar të fituar jashtë vendit,

7) Organizon dhe zhvillon trajnime për zhvillim profesional,

9) Ndjek zbatimin e Kodit të Etikës për Kontabilistët Profesionistë të IFAC,

10) Përkthen IFRS dhe SNRF për IAS,

11) Bashkëpunon  me organe  profesionale në Republikën e Maqedonisë dhe jashtë saj;

12) Kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj.

Organet e Institutit

Organet e Institutit janë Kuvendi, Bordi Mbikëqyrës, Bordi i Drejtorëve dhe Presidenti.

Kuvendi i Institutit përbëhet nga të gjithë kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar. Në Kuvend, kontabilistët dhe kontabilistët e autorizuar përfaqësojnë përfaqësuesit e zgjedhur të filialeve të Institutit.

 

Kuvendi i Institutit:

1) Miraton statutin e Institutit,

2) Përcakton tarifat për  anëtarësim,

3) Përcakton tarifat për lëshimin e licencave të punës,

4) Miraton programin për dhënien e provimit ,për të kontrolluar njohuritë e një kontabilisti të autorizuar,

5) Sjell programin për kualifikim të kontabilistëve dhe   kontabilistëve të autorizuar të fituar jashtë vendit,

6) Përcakton shumën e tarifës për provim për kontrollimin e njohurive të një kontabilisti ose një kontabilisti të autorizuar,

7) Të përcaktojë shumën e taksës për lëshimin e licences për kontabilistë  të autorizuar pa iu nënshtruar provimit.

8) Përcakton shumën e tarifës për dhënien e provimit dhe njohjen e një kualifikimi profesional të fituar jashtë vendit,

9) Miraton programin vjetor për zhvillim të vazhdueshëm profesional

10) Përcakton tarifën për zhvillim të vazhdueshëm profesional

11) Miraton programin vjetor për kontrollin e punës së tregtarëve  fizik - kontabilistë,  tregtarëve fizik - kontabilistë të autorizuar dhe shoqatave  për kryerjen e shërbimeve kontabiliste. 

Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga një kryetar dhe katër anëtarë me mandat trevjeçar.

Instituti menaxhohet nga Bordi Drejtues. Bordi i Drejtorëve përbëhet nga një kryetar dhe katër anëtarë me mandat pesëvjeçar.

Presidenti i Institutit është gjithashtu Kryetar i Bordit Drejtues.

Për të mundësuar pozicionin aktiv dhe rolin e të gjithë anëtarëve të territorit të Republikës së Maqedonisë në përmbushjen e detyrave të Institutit, Instituti themelon filialet në parim territorial për një ose më shumë njësi të vetëqeverisjes lokale.

 

Filialet nuk kanë statusin e një subjekti juridik, Instituti ka tetë filiale,si vijon:

1) Për territorin e qytetit të Shkupit, komunat në përbërjen e tij dhe zonat e populluara rreth tyre, me seli në Shkup,

2) Për zonën: Manastir, Ohër, Resnjë, Strugë dhe komunat dhe vendbanimet tjera rreth tyre, me seli në Manastir,

3) Për zonën: Kumanovë, Kriva Pallankë, Kratovë, Probishtip, Zletovo dhe zona të tjera të banuara rreth tyre, me seli në Kumanovë,

4) Për territorin e Prilepit, Krushevës, Demir Hisarit, Makedonski Brodit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Prilep,

5) Për territorin e Tetovës, Gostivarit, Kërçovës, Dibrës ,komunave dhe vendbanimeve tjera rreth tyre, me seli në Tetovë,

6) Për territorin e: Velesit, Kavadarit, Negotinës, Valandovës, Gjevgjelisë, Bogdancit, Dojranit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Veles;

7) Për zonën: Shtip, Koçan, Sveti Nikole, Vinicë, Dellçevë dhe vendbanime të tjera rreth tyre, me seli në Shtip

8) Për zonën e: Strumicës, Berovës, Pehçevës, Radovishit dhe komunave dhe vendbanimeve të tjera rreth tyre, me seli në Strumicë.

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69